regulamin strony

 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  www.hairtalk.pl

   

   

         I.          Postanowienia ogólne

       II.          Definicje

     III.          Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

     IV.          Własność intelektualna

       V.          Wymagania techniczne

     VI.          Postępowanie reklamacyjne

   VII.          Dane osobowe

  VIII.          Postanowienia końcowe

   

                                                                             I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1.      Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem internetowym https://hairtalk.pl/ i stanowi wypełnienie obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).

  2.      Serwis Internetowy prowadzony jest przez Joannę Gołębską oraz Rusłana Laszczowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą:

  EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI z siedzibą przy ul. Chemicznej 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, tel. +48 32 2348253.

  3.      Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  4.      Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego i Newsletter w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia korzystania z Serwisu Internetowego i Newsletter w celach komercyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania danego Użytkownika.

  5.      Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

   

                                                                                                   II.          DEFINICJE

   

  1.      BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Użytkowników.

  2.      FORMULARZ ZADAJ NAM PYTANIE  – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronach Serwisu Internetowego umożliwiający złożenie zapytania o Produktach i usługach Usługodawcy.

  3.      UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  3.1.1.    będąca konsumentem;

  3.1.2.    dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3.1.3.    będąca podmiotem, co do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej;

  (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  - która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych

  4.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach Usługodawcy, dostępna dla wszystkich zapisanych Użytkowników.

  5.      PRODUKT – rzecz ruchoma, usługa lub prawo (w tym produkt elektroniczny, kupon lub kod rabatowy, zniżka, kod promocyjny) prezentowane przez Usługodawcą w Serwisie Internetowym.

  6.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  7.      SERWIS INTERNETOWY, SERWIS - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://hairtalk.pl/ i jego subdomenami.

  8.      STREFA KLIENTA – Strefa Klienta dostępna wyłącznie dla Użytkowników, którzy odbyli szkolenie organizowane przez Usługodawcę i otrzymali hasło do logowania.

  9.      USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski, z siedzibą przy ul. Chemicznej 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, tel. +48 32 2348253.

  10.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

   

                             III.          RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   

  1.      W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Formularz Zadaj nam pytanie oraz Newsletter.

  1.1.   Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym https://blog.hairtalk.pl/ możliwe jest dla wszystkich Użytkowników i ma charakter nieodpłatny. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową. Korzystający z Bloga mają możliwość zostawienia swojego subiektywnego komentarza pod danym wpisem na Blogu związanego z tematyką wpisu oraz udostępnienia treści. Dodanie komentarza możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego pod danym wpisem – w tym wypadku konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz treści komentarza. Udostępnienie treści możliwe jest poprzez wybranie opcji „Udostępnij”. Użytkownik wówczas ma wybór i może pobrać link, udostępnić na Facebooku, udostępnić na Twitter, udostępnić na Pinteres lub wysłać pocztą do znajomego.

  1.2.   Formularz Zadaj nam pytanie – korzystanie z Formularza Zadaj nam pytanie rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego uzupełniania przez Użytkownika. W Formularzu Zadaj nam pytanie niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej, ewentualnie imię, nazwisko. Usługa Elektroniczna Formularz Zadaj nam pytanie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jego wypełniania.

  1.3.   Newsletter – aktywacja usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem strony i polityką prywatności a następnie  kliknięciu pola akcji „>>”. Na wskazany adres poczty elektronicznej Usługodawca przesyła wiadomość mailową z informacją o potwierdzeniu rejestracji oraz z linkiem aktywacyjnym (kliknij aby aktywować). Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, kwartalnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, dokonując ponownego dodania uprzednio podanego adresu poczty elektronicznej w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego Usługodawcy https://hairtalk.pl/.

   

                                                                        IV.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   

  1.      Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe publikowane w Serwisie Internetowym oraz Newsletter, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

  2.      Zabronione jest korzystanie z praw własności intelektualnej bądź z usług Newsletter do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Newsletter, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

   

                                                                           V.          WYMAGANIA TECHNICZNE

   

  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

  1.      dostęp do urządzenia urządzenia podłączonego do sieci Internet;

  2.      dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;

  3.      zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge).

   

                                                                 VI.          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   

  1.      Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz związanej z działaniem Serwisu Internetowego w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

  2.      Reklamacje mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@hairtalk.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamacje.

  3.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  3.1.  dane kontaktowe składającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)

  3.2.  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

  3.3.  żądania składającego reklamacje.

  4.      Użytkownik obowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości pod rygorem utraty swoich roszczeń względem Usługodawcy.

  5.      Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie. O ich rezultacie Usługodawca powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

   

                                                                                     VII.          DANE OSOBOWE

   

  1.      Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj.  Joannę Gołębską oraz Rusłana Laszczowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI z siedzibą przy ul. Chemicznej 18, 44-121 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 2348253 lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.

  2.      Dane Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w szczególności w następujących celach:

  2.1.  wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  2.1.1.    świadczenia usługi newsletter,

  2.1.2.    świadczenia usługi blog

  2.2.  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,

  2.3.  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  2.3.1.    marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje Użytkowników Serwisu Internetowego,

  2.3.2.    korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Serwisie Internetowym, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

  2.3.3.    obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

  3.      Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://hairtalk.pl/hairtalk/555/polityka_prywatnosci/

   

                                                                   VIII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.hairtalk.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

  2.      Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

  3.      Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

  4.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

  5.      Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu Internetowego będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

   

  Data publikacji – 01.09.2019

  Data ostatniej aktualizacji – 11.06.2021

   

zadaj nam pytanie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na każde pytanie odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie.

Administratorem Twoich danych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Extensions s.c. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Chemicznej 18. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: iod@hairtalk.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Extensions s.c.
ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice

zamówienia
tel. +48 32 234 82 53
tel. +48 503 084 658
szkolenia
tel. +48 797 536 077
dział marketingu
+48 797 537 355

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce plików cookie oraz Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Tak, zgadzam się

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe…

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym pragniemy zapoznać Cię ze stosowanymi przez nas zasadami ochrony danych.

Aby dalej móc udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usługi i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i innych funkcjonalności udostępnianych przez nas, w tym zapisywanych w plikach cookie, które są instalowane na naszych stronach.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Rozumiem, wchodzę na stronę