W celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony www.hairtalk.pl Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

I. Dane Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. A. Gaudiego 6, 44-109 Gliwice, NIP: 6312512210.
2. Niniejsza polityka w sposób wyczerpujący przedstawia wszelkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych, jednakże w razie jakichkolwiek dalszych pytań w tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@hairtalk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Aby świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z zakresem naszej działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, tj.:
a. realizacji umowy bądź podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług (np. newsletter, blog)
b. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw;
c. w celu kontaktu – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w oparciu o uzasadniony interes administratora, jakim jest odpowiedź na Państwa zapytania a tym samym chęć zapewnienia Państw o najwyższej jakości naszych usług.
d. w celach archiwizacji korespondencji – podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
f. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
g. w celach marketingowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO uzasadniony interes Administratora)
h. w celu zamieszczenia komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych)
i. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
j. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook, konta w portalu Instagram oraz konta w portalu LinkedIN i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

2. Przetwarzamy następujące dane Użytkowników, w zależności od formy komunikacji:

a. imię i nazwisko (opcjonalnie)
b. adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)
c. adres do korespondencji (opcjonalnie)
d. numer telefonu (opcjonalnie)
e. numer IP

III. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz udzieloną zgodę cofnąć.
2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres iod@hairtalk.pl.
3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IV. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Ci skorzystanie z usług elektronicznych i innych narzędzi dostępnych w ramach naszej strony internetowej.
2. Zakres danych osobowych koniecznych do podania przez użytkownika celem korzystania z usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszemu hostingodawcy oraz firmie informatycznej zarządzającej stroną. Jeśli zawrzemy umowę, wówczas Twoje dane będą również przekazywane do biura księgowego oraz firmie obsługującej program do wystawiania faktur.
2. Może się również zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google, YouTube, Tweeter, Instagram, Pinterest. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3. Uprzejmie informujemy również, że w związku z wykorzystaniem przez nas technologii śledzących działania użytkowników w postaci kodów pixela Facebooka oraz kodu Google Tag Managera, Twoje dane osobowe będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. W naszym przypadku dane osobowe mogą być przekazywane między innymi do Stanów Zjednoczonych/Kanady.
5. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych, np:
a. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
b. Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a. przez okres realizacji usługi, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez Użytkowników,
b. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
c. przez okres prowadzenia korespondencji oraz 5 lat od jej zakończenia (dla celów archiwalnych stanowiących uzasadniony interes administratora) — w odniesieniu do danych osobowych w postaci przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania,
d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu— w odniesieniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,
e. do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody,
f. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
4. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

a. informacji o przetwarzaniu danych,
b. otrzymania kopii danych osobowych,
c. sprostowania danych osobowych,
d. usunięcia danych osobowych,
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g. przenoszenia danych osobowych,
h. wycofania zgody.

2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
b. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres iod@hairltalk.pl.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Pliki Cookies

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Administrator korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Podczas pierwszego wejścia na Stronę należy wyrazić zgodę na cookies aby dalej korzystać z zawartości Strony. W innym przypadku należy opuścić stronę. Możliwa jest również zmiana ustawienia swojej przeglądarki, wyłączenie lub usunięcie plików cookies.
4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies.

XI. Postanowienia końcowe

5. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem strony www. W razie dokonania przez Administratora zmian w Polityce prywatności, zamieszcza on na stronie internetowej uaktualniony tekst dokumentu.
6. Zmiany Polityki prywatności obowiązują od dnia zamieszczenia uaktualnionego tekstu na stronie internetowej.
7. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.06.2021 r. (data publikacji – 01.09.2019 r.)

 

POLITYKA COOKIES

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. A. Gaudiego 6, 44-109 Gliwice, NIP: 6312512210.

II. Pliki cookies

1. Użytkownikom strony internetowej mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP czy identyfikatory plików cookies.
2. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).
3. Przypisanie identyfikatorów internetowych może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do identyfikowania tych osób.
4. Część plików cookies ma dla nas jednak charakter zanonimizowany, co oznacza, że bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
5. Cookies stosowane w ramach strony internetowej Usługodawcy spełniają następujące funkcje (cele):
a) zapewnianie bezpieczeństwa— cookies wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta,
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — cookies wykorzystywane do prawidłowego działania strony oraz dostępnych funkcji, a także zapamiętywania ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony,
c) utrzymanie stanu sesji — w cookies często są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jak i umożliwiają identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach,
d) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej; w tym celu wykorzystujemy narzędzia Google, takie jak Google Analytics, w związku z czym korzystamy z zewnętrznych plików cookies dostarczanych przez Google,
e) korzystanie z pixela Facebooka– w związku ze stosowaniem narzędzia śledzącego działania użytkowników w postaci Piksela Facebooka strona wykorzystuje cookies zewnętrzne dostarczane przez Facebook Inc.
6. W ramach strony funkcjonują wtyczki umożliwiające przejście do profilów Administratora znajdujących się na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz LinkedIn. Po przejściu do danej platformy użytkownik podlega polityce cookies oraz polityce prywatności określonej przez administratora platformy.
7. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
8. Administrator korzysta z plików cookies na podstawie zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na jego rzecz usługi drogą elektroniczną.
9. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlany jest komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. akceptacji bądź zablokowania plików cookies. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać na stronie www.youronlinechoices.eu czy www.aboutads.info/choices.
10. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w korzystaniu z zamieszczonych wtyczek etc.

III. Zmiany w Polityce plików cookies

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki plików cookies.
2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

Data publikacji – 01.09.2019 Data ostatniej aktualizacji – 11.06.2021