I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Własność intelektualna
V. Wymagania techniczne
VI. Postępowanie reklamacyjne
VII. Dane osobowe
VIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem internetowym https://hairtalk.pl/ i stanowi wypełnienie obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Joannę Gołębską oraz Rusłana Laszczowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą:
EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI z siedzibą przy ul. A. Gaudiego 6, 44-109 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, tel. +48 32 2348253.
3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego i Newsletter w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia korzystania z Serwisu Internetowego i Newsletter w celach komercyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania danego Użytkownika.
5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Użytkowników.
2. FORMULARZ ZADAJ NAM PYTANIE – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronach Serwisu Internetowego umożliwiający złożenie zapytania o Produktach i usługach Usługodawcy.
3. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
3.1.1. będąca konsumentem;
3.1.2. dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.1.3. będąca podmiotem, co do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
(2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych
4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach Usługodawcy, dostępna dla wszystkich zapisanych Użytkowników.
5. PRODUKT – rzecz ruchoma, usługa lub prawo (w tym produkt elektroniczny, kupon lub kod rabatowy, zniżka, kod promocyjny) prezentowane przez Usługodawcą w Serwisie Internetowym.
6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://hairtalk.pl/ i jego subdomenami.
8. STREFA KLIENTA – Strefa Klienta dostępna wyłącznie dla Użytkowników, którzy odbyli szkolenie organizowane przez Usługodawcę i otrzymali hasło do logowania.
9. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – Joanna Gołębska oraz Rusłan Laszczowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski, z siedzibą przy ul. A. Gaudiego 6, 44-109 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, tel. +48 32 2348253.
10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

III. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Formularz Zadaj nam pytanie oraz Newsletter.
1.1. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym https://blog.hairtalk.pl/ możliwe jest dla wszystkich Użytkowników i ma charakter nieodpłatny. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową. Korzystający z Bloga mają możliwość zostawienia swojego subiektywnego komentarza pod danym wpisem na Blogu związanego z tematyką wpisu oraz udostępnienia treści. Dodanie komentarza możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego pod danym wpisem – w tym wypadku konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz treści komentarza. Udostępnienie treści możliwe jest poprzez wybranie opcji „Udostępnij”. Użytkownik wówczas ma wybór i może pobrać link, udostępnić na Facebooku, udostępnić na Twitter, udostępnić na Pinteres lub wysłać pocztą do znajomego.
1.2. Formularz Zadaj nam pytanie – korzystanie z Formularza Zadaj nam pytanie rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego uzupełniania przez Użytkownika. W Formularzu Zadaj nam pytanie niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej, ewentualnie imię, nazwisko. Usługa Elektroniczna Formularz Zadaj nam pytanie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jego wypełniania.
1.3. Newsletter – aktywacja usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, zaznaczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem strony i polityką prywatności a następnie kliknięciu pola akcji „>>”. Na wskazany adres poczty elektronicznej Usługodawca przesyła wiadomość mailową z informacją o potwierdzeniu rejestracji oraz z linkiem aktywacyjnym (kliknij aby aktywować). Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, kwartalnie, przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, dokonując ponownego dodania uprzednio podanego adresu poczty elektronicznej w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego Usługodawcy https://hairtalk.pl/.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe publikowane w Serwisie Internetowym oraz Newsletter, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z praw własności intelektualnej bądź z usług Newsletter do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Newsletter, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
1. dostęp do urządzenia urządzenia podłączonego do sieci Internet;
2. dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;
3. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge).

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz związanej z działaniem Serwisu Internetowego w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
2. Reklamacje mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@hairtalk.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamacje.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
3.1. dane kontaktowe składającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)
3.2. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
3.3. żądania składającego reklamacje.
4. Użytkownik obowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości pod rygorem utraty swoich roszczeń względem Usługodawcy.
5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie. O ich rezultacie Usługodawca powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj. Joannę Gołębską oraz Rusłana Laszczowskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI z siedzibą przy ul. A. Gaudiego 6, 44-109 Gliwice, NIP: 6312512210, REGON: 240553641, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): biuro@hairtalk.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 2348253 lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.
2. Dane Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w szczególności w następujących celach:
2.1. wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
2.1.1. świadczenia usługi newsletter,
2.1.2. świadczenia usługi blog
2.2. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,
2.3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
2.3.1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje Użytkowników Serwisu Internetowego,
2.3.2. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Serwisie Internetowym, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
2.3.3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://hairtalk.pl/polityka_prywatnosci/

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.hairtalk.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
5. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu Internetowego będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

Data publikacji – 01.09.2019
Data ostatniej aktualizacji – 11.06.2021